Privacy statement

KOSTER-ADVOCAAT verzamelt en verwerkt voor de behandeling van de ons toevertrouwde zaken persoonsgegevens (zie hieronder). Wij zijn daarbij "verwerkingsverantwoordelijke" in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Het gaat daarbij vooral om contactgegevens van cliënten, wederpartijen en andere bij de zaak betrokken personen.

KOSTER-ADVOCAAT draagt zorg voor een goede beveiliging en zorgvuldige verwerking van deze persoonsgegevens met inachtneming van de voorschriften van de AVG.

Welke persoonsgegevens?
Allereerst: de AVG is alleen van toepassing op gegevens van natuurlijke personen. Gegevens van rechtspersonen zoals vennootschappen, stichtingen en verenigingen vallen er buiten (maar de gegevens van contactpersonen weer niet). Zoals gezegd gaat het vooral om contactgegevens. Het kan zijn dat voor een goede behandeling van een zaak ook andere persoonsgegevens worden verwerkt. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt en niet langer dan voor het doel noodzakelijk. 


Wie heeft toegang tot de gegevens?
De advoca(a)t(en) en mogelijke medewerkers, intern en extern, van KOSTER-ADVOCAAT hebben toegang tot de persoonsgegevens, maar alleen voor zover dat voor de behandeling van de zaak nodig is.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
De persoonsgegevens worden in ieder geval opgeslagen gedurende de loop van de zaak. Daarna bewaren wij de persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht en daarna de contactgegevens voor het geval dat wij de persoon in kwestie nog moeten bereiken en voor eventuele
vervolgopdrachten.

Rechten van betrokkene
De natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de "betrokkene") heeft het recht om inzage in en rectificatie en wissing van, alsmede beperking van de verwerking van haar/zijn door ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken. Tevens heeft zij/hij het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft zij/hij recht op gegevensoverdraagbaarheid alsmede het recht een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

This article was updated on augustus 18, 2023
Susan Koster

Susan Koster

Advocaat met een bijzondere interesse in psychiatrie, en een kritische blik op autoriteit en machtsuitoefening.