Algemene Voorwaarden

Algemeen

1.
Koster-advocaat (“ka”) is de naam waaronder mr. Susan Koster zelfstandig de advocatenpraktijk uitoefent. ka is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 58112901.

2.
Deze voorwaarden ("AV") zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Koster-advocaat en haar opdrachtgever ("Cliënt"). Afwijkingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk (waaronder begrepen via uitdrukkelijk geaccepteerde, reproduceerbare elektronische berichten) zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele door de Cliënt of anderen gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze AV kunnen door ka eenzijdig worden gewijzigd. De gewijzigde AV zijn na kennisgeving aan de Cliënt toepasselijk, tenzij de Cliënt aangeeft de Opdracht
(zie hieronder) te beëindigen.

3.
De bedingen in deze AV gelden niet slechts als gemaakt tussen ka en de Cliënt, maar in het voorkomende geval ook tussen de Cliënt en alle personen die voor ka werkzaam zijn of zijn geweest alsmede hun erfgenamen, en/of alle personen die door ka bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, en/of alle personen voor wier handelen of nalaten ka aansprakelijk zou kunnen zijn.

4.
De inhoud van de overeenkomst van opdracht tussen partijen ("Opdracht") wordt bepaald door een door ka aan de Cliënt verzonden opdrachtbevestiging tezamen met deze AV. ka treedt uitsluitend op als opdrachtnemer in de zin van artikel 7:400 BW.

5.
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ka. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.
Het staat ka vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door haar aan te wijzen (rechts)personen, al of niet in dienst van ka, te laten uitvoeren. ka zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

7.
ka behoudt zich het recht voor de behandeling van de zaak te staken of op te schorten indien de Cliënt zijn verplichtingen, financieel of anderszins, niet nakomt of indien ka van mening is dat de noodzakelijke vertrouwensband met de Cliënt is komen te ontbreken. In het bijzonder kan ka de behandeling van de zaak staken of opschorten, inclusief het niet-aanbrengen van een zaak, indien de Cliënt haar niet tijdig heeft voorzien van middelen om het verschuldigde griffierecht in een rechtszaak te voldoen.

8.
ka verstrekt de ingevolge de Opdracht gegeven adviezen, opinies of andere uitingen, schriftelijk of mondeling, alleen ten behoeve van de Cliënt en in het kader van de specifieke Opdracht. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming mag de Cliënt die niet openbaar maken of anderszins aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit uit de Opdracht voortvloeit, noodzakelijk is voor een second opinion, de openbaarmaking of terbeschikkingstelling voortvloeit uit een wettelijke of beroepsplicht. De Cliënt kan in het kader van een andere Opdracht niet uitgaan van de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van die adviezen, opinies of andere uitingen.

Aansprakelijkheid

9.
ka is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde onder-opdrachtnemers. Elke door ka aanvaarde opdracht houdt de bevoegdheid van ka in om Algemene Voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door onder-opdrachtnemers worden gehanteerd ten behoeve van Cliënt te aanvaarden.

10.
Iedere aansprakelijkheid van ka jegens Cliënt of enige derde zal steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door ka afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door ka wordt gedragen. Iedere vordering van Cliënt of een derde, uit welken hoofde ook, vervalt indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de vordering is gebaseerd bij Cliënt bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die vordering bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt dan wel door ka of haar verzekeraar uitdrukkelijk is erkend.

11.
Indien om welke reden dan ook de vorenstaande aansprakelijkheidsbeperking geen of geen volledige werking mocht hebben, is iedere aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het door ka in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 10.000,-.

12.
De Cliënt is uitsluitend gerechtigd ka aan te spreken. Elke vordering tot schadevergoeding jegens haar werknemers of met haar verbonden advocaten, dan wel bestuurders van een met ka verbonden vennootschap, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling kunnen
doen.

Betalingscondities

13.
ka is gerechtigd voor aanvang van en op ieder moment gedurende de behandeling van de zaak een depot te vragen op de in rekening te brengen bedragen. Zij is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten zolang een gevraagd depot niet geheel is betaald. ka kan naar verkiezing het depot telkens verrekenen met de declaraties, of het depot laten staan tot de eindafrekening.

14.
ka declareert in principe maandelijks. Het in rekening gebrachte salaris wordt vastgesteld op de aan het begin van de zaak met Cliënt afgesproken wijze. Indien een vast bedrag is afgesproken, zal dit onmiddellijk bij aanvang van de zaak worden gedeclareerd. Het salaris wordt vermeerderd met door derden in rekening gebrachte kosten en BTW, voorzover van toepassing.

15.
Op de facturen wordt een betaaltermijn vermeld, bij gebreke waarvan een termijn van 14 dagen geldt vanaf factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de op de factuur aangegeven wijze, zonder enige korting. Verrekening is uitgesloten.

16.
Door ommekomst van de betaaltermijn zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is Cliënt automatisch in verzuim. Alsdan is hij de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) vanaf factuurdatum verschuldigd en de volledige kosten verbonden aan het verkrijgen van betaling in en buiten rechte. Voorzover die kosten bestaan uit werkzaamheden van (personeel van) ka zelf, worden die geschat en toegerekend.

Tekst, rechtskeuze, forumkeuze

17.
Deze AV zijn opgesteld in de Nederlandse taal en zijn bij enig geschil omtrent inhoud of strekking bindend.

18.
De rechtsverhouding tussen Cliënt en ka wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag, met dien verstande dat indien ka als eisende partij optreedt, zij in afwijking van het vorenstaande - naar haar keuze - bevoegd is het geschil aanhangig te maken bij een andere Nederlandse of buitenlandse rechter.

This article was updated on augustus 18, 2023
Susan Koster

Susan Koster

Advocaat met een bijzondere interesse in psychiatrie, en een kritische blik op autoriteit en machtsuitoefening.